ИЗБОР УЧЕНИКА ГЕНЕРАЦИЈЕ

Датум:  29.04.2020. године

 

 

OБАВЈЕШТЕЊЕ

 ИЗБОР УЧЕНИКА ГЕНЕРАЦИЈЕ

 

У складу са  Правилником о поступку за  избор  ученика генерације у средњој школи ( „Службени гласник Републике Српске „ број 17/19) за ученика генерације бира се ученик који је у току школовања имао одличан успјех и примјерно владање у свим разредима.

 

Приједлог кандидата за ученика генерације у школи може дати сам ученик, одјељењски старјешина, одјељењска заједница ученика, одјељењско вијеће, савјет родитеља и савјет ученика.

 

Предлагач доставља приједлог за ученика генерације Комисији за обраду  приједлога  до  14.05.2020. године.

Предложени ученик дужан је доставити Комисији  документацију којом  доказује постигнути успјех и постигнућа  по добијању свједочанства.

Приликом вредновања за избор ученика генерације  вреднујe  се општи успјех у учењу током школовања.

У изузетним случајевима, када два или више кандидата  за ученика генерације имају једнак број бодова  по основу успјеха у учењу и владању, биће разматрани сљедећи елементи:

  • успјех на такмичењима у знању из појединих предмета,
  • успјех на конкурсима, изложбама и сајмовима ученичких достигнућа,
  • учешће и успјех у спортским активностима,
  • резултати у раду регистрованих секција у школи,
  • руковођење одјељењском заједницом и
  • руковођење савјетом ученика.

 

 

в.д. директора

Љубинка Станић, проф.