КОНКУРС ЗА УПИС УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД У ШКОЛСКОЈ 2020/2021. ГОДИНИ

Датум:  01.06.2020. године

 

На основу Јавног конкурса Министарства просвјете и културе за упис ученика у први разред средњих школа Републике Српске у школској 2020/2021. години, а у вези са Правилником о упису ученика у први разред средњих школа ( “Службени гласник  Републике Српске“ број 31/19) JУ Гимназија Прњавор oбјављује  :

 

К О Н К У Р С

  за упис ученика у први разред

 ЈУ Гимназија Прњавор у школској 2020/2021. години

 

I ПЛАН УПИСА

 

Редни број  

НАЗИВ СТРУКЕ

 

Редни број смјера СМЈЕР Степен Број ученика Број одјељења
1 Гимназија 1 Општи смјер IV 24 1
2 Рачунарско-информатички смјер IV 48 2
3 Друштвено-језички  смјер IV 24 1
УКУПНО *** 96 4

 

 

II  УСЛОВИ ЗА УПИС

 

 1. Право уписа у први разред средњих школа имају ученици са завршеном основном школом који нису старији од 17 година на дан уписа.
 2. Лица која се уписују у школе за ученике са сметњама у развоју могу имати другу добну границу за упис у први разред, а највише до навршене 21. године.
 3. Ученици са посебним образовно-васпитним потребама уписују се на основу налаза и мишљења стручне комисије о процјени потреба и усмјеравању дјеце и омладине са сметњама у развоју, а које доноси надлежна установа.
 4. У школама за дјецу са сметњама у развоју школују се ученици у складу са препорукама наведеним у налазу и мишљењу стручне комисије.
 5. Кандидат са посебним потребама не подлијеже критеријумима бодовања за упис.
 6. Сви ученици са територије Републике Српске и Федерације Босне и Херцеговине конкуришу под једнаким условима за упис у први разред јавне школе, без обзира на то гдје су завршили основну школу.
 7. Ученици из других држава могу да конкуришу и уписују се под истим условима као и ученици из Републике Српске и Федерације Босне и Херцеговине.
 8. Приликом предаје докумената за упис у први разред ученик из друге државе дужан је да достави доказ о извршеној нострификацији дипломе или доказ да је захтјев за нострификацију дипломе поднио Министарству просвјете и културe Републике Српске.
 9. Испуњавање услова кандидати доказују оригиналним свједочанствима о завршеним разредима основне школе и изводом из матичне књиге рођених.

 

III МЈЕРИЛА И НАЧИН ИЗБОРА КАНДИДАТА

 

Редослијед кандидата утврђује се према укупном броју бодова добијених на основу:

 1. Општег успјеха у основној школи;
 2. Посебног успјеха у основној школи из пет предмета значајних за смјер гимназије за који кандидати конкуришу.

 

IV ВРЕДНОВАЊЕ УСПЈЕХА

 

Вредновање општег успјеха у основној школи исказује се средњом просјечном оцјеном успјеха на крају године, помножен са бројем бодова на сљедећи начин:

 • у VI разреду просјечна (средња) оцјена општег успјеха помножи се са два,
 • у VII разреду просјечна (средња) оцјена општег успјеха помножи се са два,
 • у VIII разреду просјечна (средња) оцјена општег успјеха помножи се са три,
 • у IX разреду просјечна (средња) оцјена општег успјеха помножи се са три.

 На основу општег успјеха кандидат може да оствари највише 50 бодова.

 

Вредновање посебног успјеха у основној школи врши се из пет предмета заначајних за смјер гимназије на сљедећи начин:

 • у VIII разреду просјечна (средња) оцјена из пет предмета помножи се са два,
 • у IX разреду просјечна (средња) оцјена из пет предмета помножи се са два.

 По овом основу кандидат може да оствари највише 20 бодова.

 

По основу оба критеријума кандидат може освојити максимално 70 бодова.

 

V ПРЕДМЕТИ ИЗ ОСМОГ И ДЕВЕТОГ РАЗРЕДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ КОЈИ СЕ ПОСЕБНО БОДУЈУ ЗА УПИС

 

Струка Предмети који се посебно бодују
Гимназија-општи смјер

 

Српски језик,  страни језик,  математика,  физика и хемија
Гимназија-рачунарско-информатички смјер Српски језик,  страни језик,  математика, физика и информатика
Гимназија-друштвено-језички смјер Српски језик,  страни језик,  математика,  историја и информатика

 

 

VI РЕДОСЛИЈЕД КАНДИДАТА

 

Приликом уписа кандидати се могу пријавити у највише два смјера у гимназији. Кандидатима се бодују резултати у успјеху у оба смјера. Рангирање се врши према успјеху у оба смјера.

Приликом бодовања избодовати све кандидате за први смјер и кад се попуни листа одобрених мјеста за први смјер, равноправно бодовати све кандидате за сљедећи смјер,  како оне којима је то избор првог смјера тако и оне кандидате којима је то други смјер.

Уколико није могуће извршити бодовање ученика из друге државе, ученик се ставља на проширену ранг-листу, на посљедње мјесто примљених ученика, уз назнаку – на основу рјешења о признавању и ранг-листа уписаних ученика се повећава за број уписаних ученика на основу рјешења о признавању.

Редослијед кандидата утврђује се према укупном броју бодова добијених на основу:

а) Општег успјеха у основној школи;

б) Успјеха из пет предмета значајних за  смјер у гимназији, за који кандидат конкурише;

 

Ако више кандидата има једнак број бодова, те им се не може утврдити редослијед на ранг листи до броја предвиђеног планом уписа, предност имају сљедећи кандидати (по редослиједу вриједности):

а) кандидат са већом просјечном оцјеном из пет предмета који се бодују за упис у одређени смјер гимназије,

б) кандидат који имају већу просјечну оцјену општег успјеха у шестом, седмом, осмом и деветом разреду основне школе,

в) кандидат који  је у осмом и деветом разреду основне школе освојио прво, друго или треће мјесто на републичком такмичењу из предмета који се бодују за упис,

г) кандидат који је носилац  дипломе „Вук Стефановић Караџић“.

 

VII УПИСНИ РОКОВИ

 

 1. ЈУНСКИ УПИСНИ РОК

 

Пријем докумената  за упис ученика  у ЈУ Гимназија Прњавор почиње у понедјељак, 15.06.2020. године, а завршава се у уторак, 16.06.2020. године, за ученике који имају 60 и више бодова.

 Резултати уписа објављују се у четвртак, 18.06.2020. године до 10.00 часова на огласној табли школе.

 Пријем докумената за упис ученика у  ЈУ Гимназија Прњавор почиње у понедјељак, 22.06.2020. године, а завршава се у сриједу, 24.06.2020. године за ученике који имају мање од 60 бодова.

 Резултати уписа објављују се у петак, 26.06.2020. године до 10.00 часова на огласној табли школе.

 

2.ЈУЛСКИ УПИСНИ РОК

 

Пријем докумената  за упис  ученика у ЈУ Гимназија Прњавор почиње у понедјељак, 06.07.2020. године, а завршава се у сриједу, 08.07.2020. године.

 Резултати уписа објављују се у петак, 10.07.2020. године до 10.00 часова на огласној табли школе.

 Од понедjељка, 13.07.2020. године, до петка 17.07.2020. године, кандидати који нису задовољили услове конкурса за жељено занимање уписују се у смјерове у гимназији гдје буде било слободног мјеста .

 

VIII ДОКУМЕНТИ ЗА УПИС

 

Учесници конкурса подносе школи потребне документе:

 1. Пријаву за упис ( попуњава се приликом пријављивања у школу),
 2. Оригиналну диплому, свједочанство о завршеној основној школи,
 3. Оригиналну диплому, свједочанство о завршеној основној школи у иностранству,  рјешење о признавању или потврду о поднесеном захтјеву за признавање,
 4. Извод из матичне књиге рођених,
 5. Диплому “ Вук  Стефановић Караџић“.
 6. Диплому за изузетан успјех из предмета значајних за струку
 7. Диплому за освојено прво, друго или треће мјесто на републичком или вишем нивоу такмичења
 8. Адресирани коверат са именом, презименом и адресом кандидата који се пријављује на конкурс.

 

Табеларни преглед по струкама плана уписа ученика у први разред средњих школа у Републици Српској за школску 2020/21. годину и преглед броја незапослених и запослених радника по струкама у 2019. години.

 

Редни број Назив струке Планирани број уписаних ученика за школску 2020/21.годину Број незапослених у Републици Српској у 2019. години Број запослених радника  у 2019. години  у Републици Српској
1. Гимназија 2160 3366 1768

 

 

IX ОБЈАВЉИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА КОНКУРСА

 

Послије утврђивања броја бодова формирају се ранг листе које се стављају на увид кандидатима на огласној табли школе. На огласној табли објављује се ранг листа са списком кандидата који су остварили број бодова потребних за пријем у први разред средње школе и посебан списак кандидата који нису остварили довољан број бодова за пријем у први разред средње школе.  Ранг листе потписује директор школе.

Ученици који су упућени да понављају први разред средње школе уписују се у исту школу и у исти смјер у који су били уписани претходне школске године.

Директор школе именује комисију за упис, која се састоји од три члана .

Задатак комисије за упис је да припреми и спроведе упис ученика у први разред.

Учесник конкурса за упис у први разред или његов родитељ, који сматра да конкурс за упис није спроведен на утврђени начин и у складу са законом, те да су тиме повријеђена његова права, има право да поднесе приговор директору у року од осам дана од дана објављивања списка примљених ученика, у складу са Законом.

Директор школе доноси рјешење о приговору у року од 24 сата, а најкасније првог наредног радног дана.

Учесник конкурса који је незадовољан рјешењем директора школе може поднијети жалбу школском одбору, у року од три дана од дана пријема рјешења.

Школски одбор доноси одлуку о жалби, у року од три дана од дана пријема жалбе. Одлука школског одбора је коначна.

 

 

в.д. директора

Љубинка Станић, проф.