ВРЕДНОВАЊЕ УСПЈЕХА ПРИ УПИСУ

ВРЕДНОВАЊЕ УСПЈЕХА ПРИ УПИСУ

Вредновање општег успјеха у основној школи исказује се средњом просјечном оцјеном успјеха на крају године, помножено са бројем бодова на сљедећи начин:
– у VI разреду просјечна (средња) оцјена општег успјеха помножи се са два,
– у VII разреду просјечна (средња) оцјена општег успјеха помножи се са два,
– у VIII разреду просјечна (средња) оцјена општег успјеха помножи се са три,
– у IX разреду просјечна (средња) оцјена општег успјеха помножи се са три.

На основу општег успјеха кандидат може да оствари највише 50 бодова.

Вредновање посебног успјеха у основној школи врши се из пет предмета заначајних за смјер гимназије на сљедећи начин:
– у VIII разреду просјечна (средња) оцјена из пет предмета помножи се са два,
– у IX разреду просјечна (средња) оцјена из пет предмета помножи се са два.

По овом основу кандидат може да оствари највише 20 бодова.
По основу оба критеријума кандидат може освојити максимално 70 бодова.

Предмети из осмог и деветог разреда основне школе који се посебно бодују за упис:

Друштвено-језички смјер: српски језик, страни језик, математика, историја и информатика
Рачунарско-информатички смјер: српски језик, страни језик, математика, физика и информатика